Read more about the article กิจกรรม Kick off “Walailak Go Green”
banner kick off green

กิจกรรม Kick off “Walailak Go Green”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ UI GreenMetric World University Ranking ดังนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว เห็นควรสร้างกระบวนการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ

Continue Readingกิจกรรม Kick off “Walailak Go Green”