SUSA THAILAND

เครื่องมือการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย

ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย (SUSA – Thailand)” 

 

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อนำเสนอนโยบาย โครงการวิจัยต่างๆ ที่มีความสำคัญและเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งแนะนำการใช้ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้กับเครือข่ายนำมาใช้ประเมินตนเอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และช่วยปรับแผนการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรและประเทศไทยต่อไป

Manual and System Assessment

© 2022 All Rights Reserved.