Energy management

WALAILAK UNIVERSITY 

การจัดการพลังงาน

นโยบายการประหยัดพลังงาน

และประกาศมาหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการการจัดการพลังงาน

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการพลังงานชึ้นมาในองค์กรเพื่อกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการและคณะทำงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560

เรื่องเกี่ยวข้องการการจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงานเบื้องต้นของอาคารควบคุม ให้ใช้รูปแบบของตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กร

รายงานค่าไฟฟ้าประจำเดือน

รายงานค่าไฟฟ้าของแต่ละเดือนในที่ประชุมบริหาร 

ประจำปีงบประมาณ 2563

November

2020

October

2020

Previous
Next