GREEN WALAILAK UNIVERSITY

The Green University for Happiness.

Green University Management Activities

Electric Car

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนบริการกลาง ตรวจรับรถรสัญญาเช่าให้บริการ ในสัญญาเช่าได้จัดรถเก๋งไฟฟ้า จำนวน 5 คัน สำหรับให้บริการนักศึกษาและบุคลกรของมหาวิทยาลัย โดยมีสัญญาจ้าง 5 ปี

Say no plastic bags and foam boxes

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกับ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว รณรงค์ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม ภายในมหาวิทยาลัยฯ เริ่มดำเนินการ 1 มกราคม 2563

รถยนต์ไฟฟ้า

#รถยนต์ไฟฟ้า ทางเลือกใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จึงได้นำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดปัญหาอะไรได้บ้าง ไปดูกันเล๊ยยยยยยยยยย
Previous
Next

Walailak go Green

Play Video
Play Video
Play Video