Previous slide
Next slide

LIFE STYLE AT WU

Get involved Guide tour to Walailak University

Sustainability events

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชม Best Practice วิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดพัทลุง ด้านการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดตรังเพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566

ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2566 ในฐานะที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพฯ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล จัดทำแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรยายหัวข้อ “การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม แนวโน้ม และโอกาส” ให้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 5 จังหวัดภาคใต้ พัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกันติด Tag หมายเลขต้นยางนา จำนวน ๑,๐๗๔ ต้น

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ในโอกาสกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 “WU Green & Fancy รวมพลัง สามัคคี สุขสวัสดีรับปีใหม่” ของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังจากงานเลี้ยงสังสรรค์ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกันติด Tag หมายเลขต้นยางนา จำนวน 1,074 ต้น ณ บริเวณหน้าศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ริมถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย)

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมปลูกป่าชายเลน ที่หาดสระบัว

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย นักศึกษาและบุคลากรที่มีจิตอาสาประมาณ 60 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สโมสรไลอ้อน Shizuoka Tashibana Lions Club สถาบันพัฒนาทรัพยากรป่าชายเสนที่ 44 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนจำนวนกว่า 1000 ต้น ณ หาดสระบัว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม เป็นปอดของชาวท่าศาลาและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำให้มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนแก่ชาวนครศรีธรรมราชอีกคร้้ง

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ลักษณานิเวศ 17

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 19.00 น. อาสา AR  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย ร่วมกับประดู่อาสาพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาสามูลนิธิประชาร่วมใจ รถพยาบาลศูนย์การแพทย์ รถน้ำมวล. พร้อมด้วยรถพยาลบาล AR 01 หน่วยรถ EMS AR  01,02,03 เข้าดำเนินการร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ หอพักลักษณานิเวศ 17 หอชาย ในที่เกิดเหตุพบชาย 1 รายเบื้องต้นสำลักควันหมดสติ จึงได้นำส่งโรงพยาลศูนย์การแพทย์ AR 01 นำส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ส่วนเพลิงสามารถดำเนินการระงับเหตุไว้ได้ เบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจร

คณะผู้บริหารจาก Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน Green Campus

วันนี้ (13พ.ย.’62) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์กิจการนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน Green Campus พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหารชั้น 2

เมื่อคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน“วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : WU Green Loy Krathong Festival 2019” ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี เพื่อสืบสานประเพณีไทย พร้อมส่งเสริมการใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายตามธรรมชาติ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน คึกคัก มีนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายผ้าไทยร่วมงานจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานประธานคณะกรรมการ 5ส ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เดินทางเข้ารับรางวัล 5ส Thailand 5s award ระดับพื้นที่ ในงาน Thailand 5s award 2019 จาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

รายการ “เที่ยวหาเรื่อง” ซึ่งออกอาการทางช่อง MCOT DIGITAL ได้ลงพื้นที่ เพื่อถ่ายทำรายการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในตอน พอกโคลน กินปูม้า เที่ยวป่าโคลน โดยได้เชิญ คุณสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธนาคารปูม้าของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เจ้าของโครงการวิจัย โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) อีกทั้งทางรายการได้เข้าเยี่ยมชม ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโฮมเสตย์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ” ณ มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งฟิลิปปินส์และสมาคมวิจัยและการศึกษาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCORE) โรงแรมเจน มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่17-20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมมา

ตามที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องนั้น โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน สสจ.นครศรีธรรมราช ได้เข้าตรวจประเมิน ซึ่งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 หลักจากการพิจารณา บัดนี้ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ในระดับพื้นฐานซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว

ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติทะลุ 200 บทความเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยแพร่ข้อมูลบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561- 18 กันยายน 2562) พบว่า มีจำนวนงานวิจัยของคณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ เผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล ISI/Scopus จำนวน 205 บทความ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 บทความ และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มีการเผยแพร่บทความทะลุ 200 บทความอีกด้วย

 

ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย

We are currently ranked Top 4 of all Universities in Thailand in Physical Science reported by Nature Index: 1 June 2018 – 31 May 2019

ตอนนี้เราได้รับการจัดอันดับอันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทยในวิทยาศาสตร์ทางกายภาพรายงานโดยดัชนีธรรมชาติ: 1 มิถุนายน 2018-31 พฤษภาคม 2019

WALAILAK GREEN DORM
เรียนรู้ 5ส การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะ

งานหอพักนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาหอพักชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

เป็นกิจกรรมที่งานหอพักนักศึกาากำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมให้ครบ (สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ทุกคน) นักศึกษาที่เข้าร่วม จะได้รับคะแนนความดี 3 คะแนน

ม.วลัยลักษณ์เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน Innovation Hub

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ร่วมเปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน Innovation Hub” สนับสนุนการกระจายรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวหลักสู่ชุมชนและสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้อง Innovation อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ม.วลัยลักษณ์ กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ Kick Off Walailak Go Green ” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล บางรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

กิจกรรม Show & Share 5ส

เมื่อวันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรม Show & Share 5ส เพื่อการประกาศรางวัล การดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเปิดงานโดย ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งภายในกิจกรรม มีซุ่มอาหารที่เน้นความเป็น Green ใช้ภาชนะจากธรรมชาติ และยังมีการเชิญชวนให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำภาชนะ แก้ว จาน ชาม มาด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการรณรงค์การลดการใช้ขยะพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ผอ.ศูนย์บรรณสารฯ นำทีมบุคลากรคว้า 2 รางวัลดีเด่น จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET วิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
นายปรีชา รัสมี นายธวัชชัย ประดู่ นายเมษา สินทบทอง บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจาดีเด่นจากประชุมทางวิชาการ ระดับชาติPULINETครั้งที่ 6 เรื่อง Growing Green Library for ALL (Growing GLA) ณ โรงแรมลี การ์เด้นพลาซ่าอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ม.วลัยลักษณ์ รวมพลังกับชาวนคร “ปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับชาวนคร “ปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ม.วลัยลักษณ์ โดย อุทยานพฤกษศาสตร์และศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จัดกิจกรรม“ปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติ จากภาคส่วนต่างๆ ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม เมื่อวัน 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริวเณอุทยานพฤกษศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี บรรยายพิเศษ Walailak go Green University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษ Walailak go Green University ในการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว “พลังงานสะอาด…เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 5 ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว จัดให้โครงการสัมมนา หลักสูตร “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU”

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว จัดให้โครงการสัมมนา หลักสูตร “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU” ขึ้นในวันอังคาร ที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๒    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 85 คนจากหน่วยงานที่เข้าร่วม 39 หน่วย ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตจำนึก ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ และกระตุ้นบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรในการใช้พลังงานอย่างมีประสิธิภาพ

กิจกรรมจิตอาสา CSE GO GREEN ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

The Center for Scientific and Technological Equipments Walailak University. Big Cleaning 5S activity at Green University on May 22, 2019. In order to strengthen relationships, have a volunteer spirit, strong cooperation Of personnel within the agency Take care of cleanliness and tidy Makes the agency look clean and look good And to strengthen the aim of becoming a Green University in the future. On this occasion, we have collected some photos which can be seen from the link below.

รับการประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) และจากส่วนกลาง รวม 5 คน ได้ร่วมกันประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 6 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวด 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก หมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวด 4 การจัดการของเสีย หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมวด 6

ทีม Crazy 5 WMS Tourism คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ Gang Go Green "รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว"

    จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลา 3 เดือน ที่ทีม Crazy 5 WMS Tourism ได้ส่งรายการนำเที่ยวเข้าประกวดในโครงการ Gang Go Green “รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว” ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกับ นิตยสารท่องเที่ยว GO Live Paper Magazine จัดขึ้น และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ โดยเป็นทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดครองตำแหน่งแชมป์เปียน ได้รับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร จาก ผู้ว่า ททท. พร้อมเงินรางวัลรวมจำนวน 37,000 บาทและของที่ระลึกจาก ททท. นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษายอดเยี่ยมจากการผลักดันนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

10 เหตุผลที่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10 เหตุผลที่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ 2. ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 3. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ 4. ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอนเชิงรุก (Active Learning) 5. มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 6. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 7. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8. มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย 9. มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 10. มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น
walailak University
Travel Blogger