Read more about the article รถไฟฟ้า มวล. และเส้นทางเดินรถ
WUshuttlebussystem

รถไฟฟ้า มวล. และเส้นทางเดินรถ

เพื่อให้นักศึกษาเดินทางถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัย คณะทำงานด้านการให้บริการรถไฟฟ้า มวล. ขอแนะนำแนวปฏิบัติในการขึ้นรถไฟฟ้า ณ จุดขึ้นรถต่างๆ ดังต่อไปนี้

Continue Readingรถไฟฟ้า มวล. และเส้นทางเดินรถ