ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

วิธีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของอาคารควบคุม ให้ใช้รูปแบบของตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กร ในเรื่องของ แนวนโยบายด้านการจัดการพลังงาน รูปแบบการจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งระบบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และการลงทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานต่อไป โดยได้ดำเนินการประเมินสภานภาพ การจัดการพลังงานเบื้องต้นทั้งในหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างและภาพรวมของอาคารควบคุมแล้ว ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุมมีลักษณะดังนี้
save energy

ตารางที่ 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององค์กร