นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้กำหนด นโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพการใช้ พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังต่อไปนี้
save energy

ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การมีส่วนร่วมกันทั่วทั้งองค์กรสามารถช่วยเปลี่ยนองค์กรไปในทางที่ดีได้ โดยเฉพาะการช่วยกันประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถนำส่วนต่างค่าไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆเพื่อพัฒนาองค์กรได้