การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ
(ก) การประเมินระดับองค์กร
(ข) การประเมินระดับการบริการ
(ค) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์

การประเมินระดับองค์กร

การประเมินระดับการบริการ

การประเมินระดับเครื่องจักรและอุปกรณ์