คำสั่งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกิดมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการแบ่งหน้าที่การดำเนินงานอย่างชัดเจน
Energy saving

การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

วิธีการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยอาคารได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว