LIFESTYLE

              Lifes style การทำงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาศัยการดำเนินงานด้านการจัดการเอกสาร งานสารบรรณ งานประชุมโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ที่ชื่อว่า WU e-office โดยมีการจัดกิจกรรม Kick off WU eOffice ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์การลดการใช้กระดาษในการติดต่อสือสารงานสารบรรณต่างๆ ซึ่งหลังจากการเปิดใช้งานระบบ ก็สามารถลดการใช้กระดาษลงได้จริง ซึ่งถือว่าเป็นผลสำเร็จตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

              กิจกรรม Kick off WU eOffice และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระบบ ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา