Waste (WS)

สำนักงานสีเขียว

รณรงค์ชาว มวล. รวมใจกันเปลี่ยนสำนักงานเดิมๆให้เป็ฯสำนักงานสีเขียว รวมกันลด ละ เลิก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างสำนักงานสีเขียว

  1. ลดขยะส่วนตัวในสำนักงาน
  2. ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ
  3. ลดใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น
  4. ใช้กระดาษให้คุ้มค่า
  5. ช่วยกันแยกขยะ
  6. ใช้/ดื่มน้ำอย่างถูกวิธี
  7. ลดการสิ้นเปลืองหมึกพิมพ์และกระดาษ

Please join “Won” Project to save the world

“Won” in Thai means circular, we then decided to name this project as “Won” which shall always remind us to use plastic to be in line with circular economy concept. “Won” Project welcomes all clean plastic bags and plastic scrap. We are pleased to recycle plastic bags and plastic scrap so that they are reproduced and reused, and we, therefore, could reduce plastic trash to be disposed.
.
How to deliver plastic bags and plastic scrap to Won Project;
Collect plastic bags and/or plastic scrap which is clean and dry. It would be great if you could compress and pack them all into a plastic bag or parcel. Please note that, at this stage, we accept for plastic bags and plastic scrap as showed in the picture only. To notice whether such plastic bags and plastic scrap could be used under Won Project, please try to stretch such plastic. If it could be stretched, Won Project could use them.

♻️โครงการ "วน" รับถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาดกลับมารีไซเคิล เพื่อให้พลาสติกหมุนเวียนอยู่ในระบบ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม ♻️

วิธีส่งถุงและฟิล์มพลาสติกมา “วน” 👇

เก็บรวบรวมถุงหรือฟิล์มพลาสติก(สะอาดและแห้ง)ให้ได้จำนวนนึง (บีบอัดให้แน่นเพื่อประหยัดพื้นที่)

……”วน”…… เป็นโครงการนึงที่อยากช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการจัดการกับพลาสติก หรือวัสดุต่างๆหลังการใช้ อย่างถูกวิธี ให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงกระบวนการ ตั้งแต่การคัดแยก การรีไซเคิล ตลอดจนนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อย่างครบวงจร

แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่เริ่มที่ตัวเราเอง✌️

“ไม่ต้องรอขยะล้นบ่อ” กลายเป็นภูเขาขยะ

“ไม่ต้องรอยอดมนุษย์” ทุกคนจัดการเองได้

เลิกมองสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเป็นขยะ แต่มองเป็นทรัพยากร ถ้าหากตัวเราเองไม่สามารถเปลี่ยนทรัพยากรนั้นกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ ก็แค่คัดแยกและส่งต่อไปยังภาคส่วนอื่นที่รับดำเนินการต่อ

Program to Reduce the Use of Paper on Campus

that Walailak University has set the policy and IT to support paperless system such as E-office, E-service, E-form, E-signature and E-learning in daily workplace, started in year 2017. Especially, in year 2019 E-signature and E-office can dramatically reduce 6,268 reams (3,134,021 sheets) as well as E-learning and E-testing can reduce paper which printed out for learning activity from 7,359 reams (in year 2017) to 2,547 reams (in year 2018) and continue decrease continuously. Hence the university can reduce 4,078,000 of paper use in 2017 and 2018 (based year 2016) that mean Walailak University can reduce CO2 emissions also.

Electronic Transactions Act

Water from treatment plant

Waste water average: 500 /1000 cubic meter/day

Water from treatment plant

Green products (Natural products) are products made from natural materials, production processes that are environmentally friendly, strong and can decompose in a short time. Very much the book center Presenting rice box products (food carrier) made from rice straw Yeti, available for sale from January 2019 onwards

Toxic Waste Treatment

The description of management of toxic waste in Walailak University were expanded below:

  1. 1. Fluorescents and battery wastes (3.5-1) were separated at the sources from specific containers. There were 4,057 pieces of fluorescents and 40 kilograms of battery wastes. The fluorescents were disposed by a machine at the sorting plant in the disposal area of Walailak University. For the battery wastes, they were sent to an authorized company, Recycle Engineering Co., Ltd.
  2. 2. Toxic wastes from the laboratories were collected in glass or plastic containers. Walailak University has a temporary toxic waste storage to safely store the toxic waste received from the all laboratories (3.5-2). The wastes are stored separately according to their types, such as acid liquid, oil liquid, flammable liquid and toxic solid waste. The total toxic wastes from laboratory are divided into 2 types; there were 4,694 liters of liquid toxic wastes and 1,681 kilograms of solid toxic wastes. When the collection time is due, the toxic wastes were sent to the authorized company.
  3. 3. Broken Laboratory glassware was disposed in specific hard container in laboratory. It was indicated for type and weight on the container and then sent together toxic wastes to the authorized company.

Lunch in Walailak Park

Green campus project