Home / Transportation (TR)

Transportation (TR)

นำเสนอรถไฟฟ้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

ซึ่งมหาวิทยาลัยสีเขียวจะต้องได้รับการประเมินจาก UI GreenMetric World  University Ranking ที่จะมีการพิจารณาใน 6 ด้าน 

ในด้านที่ 5 การคมนาคมขนส่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำรถไฟฟ้า ที่ใช้พลังงานสะอาด จากพลังงานไฟฟ้า และใช้พลังจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์บริเวณหลังคาของตัวรถไฟฟ้า

การเดินทางของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อาศัย รถจักรยานยนต์เป็นหลัก 

 • นักศึกษามหาวิทยาลัยฯส่วนใหญ่จำนวนกว่าครึ่งที่มีรถจักรยานยนต์ใช้งานเนื่องจากไม่มีรถขนส่งภายในให้บริการ
 • รถจักรยานยนต์ มีจำนวน 3,657 คัน หรือคิดเป็น 45 % ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
 • นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาจะซื้อรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้ ปีละกว่า 900 คัน

เป็นที่มาของ นโยบาย

นโยบายใช้รถยนต์จักรยานยนต์

นโยบายห้ามใช้รถจักรยานยนต์

 • ปัญหาความไม่เป็นระบบระเบียบในการสัญจรในชีวิตประจำวัน ภายในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ย้อนหลัง 4 ปี ดังนี้
  • ปี 2557 จำนวน 423 ครั้ง บาดเจ็บ…………..421…………….ราย เสียชีวิต…………2………………. ราย
  • ปี 2558 จำนวน 545 ครั้ง บาดเจ็บ…………..544……………. ราย เสียชีวิต………….1………………. ราย
  • ปี 2559 จำนวน 662 ครั้ง บาดเจ็บ…………..661…………….ราย เสียชีวิต………….1……………… ราย
  • ปี 2560 จำนวน …….. ครั้ง บาดเจ็บ………..525…………….ราย เสียชีวิต………….1…………….. ราย

* หมายเหตุข้อมูลจาก งานบริการและสวัสดิการ งานประกันอุบัติเหตุ ส่วนกิจการนักศึกษา

 • ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯจึงจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบการจราจรและการเดินทาง โดยจัดให้มีระบบการให้บริการรถโดยสาร รับ – ส่งนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ (Shuttle Bus) ซึ่งจะเป็นวิธีการแบบ Outsource

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • เพื่อให้บริการระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัยฯที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่นักศึกษา
 • เพื่อลดจำนวนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
 • เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จากการใช้เส้นทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัยฯ
 • เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุ
 • เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองของนักศึกษา
 • เพื่อลดมลพิษทางอากาศและเสียงและลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้พลังงานสะอาด

และเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการส่งมอบรถไฟฟ้า จากการดำเนินการจ้างเหมาะบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ในระยะเวลาสัญญา 3 ปี