บริการรถไฟฟ้า

Electric Shuttle Bus Service

E-Bus Serviec

ขอใช้บริการรถไฟฟ้า

E-Bus Tracking

บริการติดตามรถไฟฟ้า

Featured Classes

ฟอร์มขออนุญาตใช้รถรถไฟฟ้า

ให้บริการรถไฟฟ้าแก่นักศึกษาและบุคลากร นอกตารางเส้นทาง โดยทำการกรอกแบบฟอร์ม หรือ สแกน QR Code 

ฟอร์มแจ้งการให้บริการรถไฟฟ้า มวล.

เพื่อการพัฒนาระบบให้บริการรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตารางและเส้นทางให้บริการ

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide