GREEN 5S

Green Campus Project

5ส green โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

นโยบาย 5 ส

นโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ซึ่งอยู่บน พื้นฐานของการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานในทุกระดับ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะทําให้บุคลากรสามารถทํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทํางานที่ดี และมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนําไปสู่ประสิทธิภาพการ ดําเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่สูงขึน มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ใช้เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานสําหรับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจ สําคัญในการดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดําเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของหัวหน้า หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน

โครงสร้าง 5ส โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

การแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ 5ส ของหน่วยงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

แผนกิจกรรม 5ส

ตรวจประเมินหน่วยงาน Self Auditครั้งที่ 1/2563

ตรวจประเมินหน่วยงาน Self Auditครั้งที่ 2/2563

คำแนะนำของคณะกรรมการ รอบการประเมินครั้งที่ 2/2562

  • ควรแยกของใช้ส่วนตัวออกจากตู้เอกสาร การดำเนินการ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกท่านแยกของใช้ออกจากตู้เอกสารและนำมาใส่ในตู้ของใช้ส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อย
  • ตู้ของใช้ส่วนตัวต้องมีจำนวน 1 ตู้เท่านั้น การดำเนินการ ได้ทำการประสานแจ้งเจ้าของตู้ให้เปลี่ยนตู้ให้เป็นตู้เอกสารคู่คือการดำเนินงานแล้วเสร็จ
  • เอกสารในตู้โชว์ ด้านหลังหัวหน้าหน่วยงานให้ระบุว่าเป็นเอกสารอะไร การดำเนินการ ได้จัดประเภทของเอกสารและจัดทำป้ายบ่งชี้ประเภทเอกสารแล้วเสร็จ
  • เอกสารในตู้ด้านบนโต๊ะคุณขจรศักดิ์ เพชรานันท์ ขอให้แยกหมวดหมู่และระบุว่าเป็นเอกสารประเภทใด และให้สะสร้างเอกสารที่ไม่จำเป็นออกไป การดำเนินการ ได้จัดประเภทของเอกสารและจัดทำป้ายบ่งชี้ประเภทเอกสารแล้วเสร็จ
  • รางสายไฟฟ้าชำรุด การดำเนินการ ได้ประสานส่วนอาคารสถานที่ให้ทำการซ่อมปรับปรุงแล้วเสร็จ

มาตรฐานกลาง 5 ส

ภาพกิจกรรมก่อนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส

ก่อนกิจรรม 5 ส

ภาพกิจกรรมหลังการปฏิบัติกิจกรรม 5ส

หลังกิจกรรม 5 ส

© All rights reserved Green Walailak University Administer building 222 Thai bury Thasala NakhonSiThammarat 80160 Tel. 07 – 567 - 3855