นโยบาย 5 ส

นโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ซึ่งอยู่บน พื้นฐานของการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานในทุกระดับ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะทําให้บุคลากรสามารถทํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทํางานที่ดี และมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนําไปสู่ประสิทธิภาพการ ดําเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่สูงขึน มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ใช้เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานสําหรับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจ สําคัญในการดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดําเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของหัวหน้า หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน

Links

© All rights reserved Green Walailak University Administer building 222 Thai bury Thasala NakhonSiThammarat 80160 Tel. 07 – 567 - 3855