Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงาน… 

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว สำนักงานอธิการบดี  อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลขที่่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

โทร. 075-673-855 , 075-673-856 แฟรก์. 075-673-827