Home / 5ส

5ส

กิจกรรมรับการตรวจประเมิน 5 ส ครั้งที่1/61

ผลการประเมิน 5ส สรุปผลการตรวจประเมิน-5ส

 

คณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ภาพก่อนดำเนินกิจกรรม

ภาพหลังดำเนินกิจกรรม

มาตรฐานกลาง 5ส

999

New_มาตรฐานกลาง-5ส_2561

นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนการดำเนิน 5 ส