กิจกรรม Kick off “Walailak Go Green”

banner kick off green

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ UI GreenMetric World University Ranking ดังนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว เห็นควรสร้างกระบวนการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว จัดกิจกรรม Kick off “Walailak Go Green” ขึ้น ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โถงกลาง อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน และพนักงานไม่น้อยกว่า ๖๐ % ของแต่ละหน่วยงาน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ในการนี้ จะมีการประกวดเดินขบวนพาเหรดของหน่วยงานโดยให้เน้นไปที่ความเห็น Green ซึ่งจะมีคณะกรรมการให้คะแนนระหว่างการเดินขบวนและขอเชิญชวนส่งคลิปวีดิโอเข้าร่วมประกวดเพื่อนำเสนอความเป็น Green ของหน่วยงาน สำหรับการจัดส่งคลิปวีดิโอ ให้หน่วยงานอัพโหลดคลิปวีดิโอลงในเว็บไซต์ Green ของหน่วยงานและกำหนดส่งภายในวันศุกร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. หมายเหตุ : ขอให้พนักงานทุกท่านโปรดนำภาชนะสำหรับใส่เครื่องดื่มและอาหารว่างมาด้วย เพื่อลดการใช้พลาสติกและโฟม ๑๐๐ % ในวันจัดกิจกรรม (มีอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้บริการ) กำหนดการ