Electricity usage per year (in kilo watt hour)

Electricity usage per year (in kilo watt hour)

University_Country_2_6_Electricity_usage_per_year

energy consumption real-time monitoring

Comparative Electricity consumption (kWh)  Chart in 2016-2018, Walailak University, Thailand

Electricity Rate 2017

รายงานค่าไฟฟ้า-มค61

รายงานค่าไฟฟ้า กพ61

รายงานค่าไฟฟ้า มีค61

รายงานค่าไฟฟ้า เมย61

รายงานค่าไฟฟ้า พค61

รายงานค่าไฟฟ้า มิย61

รายงานค่าไฟฟ้า กค61 

รายงานค่าไฟฟ้า สค61

 

Electricity Rate 2016

รายงานค่าไฟฟ้า กค 60

รายงานค่าไฟฟ้า กย 60

รายงานค่าไฟฟ้า ตค 60

 

สถิติค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2253

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกรกฎาคม 2553

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกันยายน 2553

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนตุลาคม 2552

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนธันวาคม 2552

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนพฤศจิกายน 2552

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนพฤษภาคม 2553

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมกราคม 2553

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมิถุนายน 2553

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมีนาคม 2553

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนเมษายน 2553

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนสิงหาคม 2553

 

สถิติค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2254

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกรกฎาคม 2554

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกันยายน 2554

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนตุลาคม 2553

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนธันวาคม 2553

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนพฤษภาคม 2554

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมกราคม 2554

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมิถุนายน 2554

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมีนาคม 2554

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนเมษายน 2554

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนสิงหาคม 2554

 

สถิติค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2255

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกรกฎาคม 2555

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกันยายน 2555

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนตุลาคม 2554

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนธันวาคม 2554

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนพฤษภาคม 2555

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมกราคม 2555

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมิถุนายน 2555

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมีนาคม 2555

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนเมษายน 2555

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนสิงหาคม 2555

 

สถิติค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2256

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกรกฎาคม 2556

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกันยายน 2556

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนตุลาคม 2555

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนธันวาคม 2555

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนพฤษภาคม 2556

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมกราคม 2556

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมิถุนายน 2556

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมีนาคม 2556

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนเมษายน 2556

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนสิงหาคม 2556

 

สถิติค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2257

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกรกฎาคม 2557

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกันยายน 2557

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนตุลาคม 2556

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนธันวาคม 2556

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนพฤษภาคม 2557

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมกราคม 2557

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมิถุนายน 2557

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมีนาคม 2557

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนเมษายน 2557

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนสิงหาคม 2557

 

สถิติค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2258

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกรกฎาคม 2558

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกันยายน 2558

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนตุลาคม 2557

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนธันวาคม 2557

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนพฤษภาคม 2558

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมกราคม 2558

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมิถุนายน 2558

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนมีนาคม 2558

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนเมษายน 2558

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประจำเดือนสิงหาคม 2558

 

สถิติค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2259

01 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร มวล Oct 2558

02 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร มวล Nov 2558

03 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร มวล Dec 2558

04 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร มวล Jan 2559

05 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร มวล Feb 2559

06 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร มวล Mar 2559

07 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร มวล Apr 2558

08 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร มวล May 2559

09 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร มวล Jun 2559

10 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร มวล Jul 2559

11 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร มวล Aug 2559

12 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร มวล Sep 2559

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.