Home / กิจกรรมด้านพลังงาน / กิจกรรมด้านพลังงาน

กิจกรรมด้านพลังงาน

กิจกรรมด้านการจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2561

โครงการสัมนาปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2561

                    ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2561 โดยมีบริษัท อินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับจ้างให้ปรับปรุงอุปกรณ์และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแทนของเดิม  ที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพต่ำ จำนวนทั้งสิ้น 11 มาตรการ ที่อาคารเรียนรวม 5 และ 7 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โรงผลิตน้ำประปา และบ่อบำบัดน้ำเสีย      มีกำหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561  ทั้งนี้คาดว่าหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นจะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 1,900,000  หน่วยต่อปีโดยประมาณ

  

โครงการออกแบบและติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจริยะสำหรับควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน

โดย อาจารย์ ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (ผู้ดำเนินโครการวิจัย)

          การวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจริยะสำหรับควบคุมเครื่องปรับอากาศ มีเป้าหมายโครงการ เพื่อออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจริยะต้นแบบสำหรับการควบคุมเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ ดังต่อไปนี้

 1. สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายของศูนย์บริการการศึกษา เพื่อนำเข้าข้อมูลการจองห้อง
 2. สามารถตรวจวัดได้ว่ามีคนอยู่ในห้องหรือไม่
 3. สามารถปิดเครื่องปรับอากาศได้ผ่านการสั่งงานแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อไม่มีคนใช้ห้องหรือเมื่อไม่มีการจ้องเพื่อขอใช้ห้อง
 4. มีเครื่องแม่ข่ายทำหน้าที่สั่งงาน เก็บรวบรวมสถานะการทำงานทั้งหมด และแสดงผลการทำงานของระบบผ่านเวบแอพลิเคชั่น
 5. ระบบที่ได้สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ มีความทนทานและง่ายต่อการบำรุงรักษา                                                                                                มีแผนการติดตั้งทุกห้องที่กลุ่มอาคารที่มีห้องประชุม ห้องสัมมนาและที่อาคารเรียน 1,3,5,7,อาคารวิชาการ5 และอาคารสถาปัตยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ลดค่าไฟฟ้าในอาคารเรียนรวมลงโดยการปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติในเวลาที่ไม่มีคนใช้ห้องหรือไม่มีการจองห้อง

โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันพุธ  ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

               ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการประหยัดพลังงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวจึงแสวงหาแนวทางความร่วมมือร่วมทั้งแหล่งเงินทุนจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้นในวันพุธ  ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีผลประโชนย์ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้รับ ดังนี้

 • ผลประหยัดที่ได้จากพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
 • ได้รับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้งาน
 • สามารถลดงบประมาณด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 80 % 
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

มีแผนการดำเนินงาน 11 มาตรการ จำแนกออกเป็น 6 กลุ่ม

 • กลุ่มที่ 1 เครื่องปรับอากาศ VRF จำนวน 10 ชุด

          ติดตั้งที่อาคารเรียนรวม 5 และ 7

 • กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (VSD) จำนวน 29 ชุด 

  ติดตั้งที่ ศูนย์บรรณสารฯ 21 เครื่อง อาคารบ่อบำบัดน้ำเสีย 4 เครื่อง โรงผลิตน้ำประปา 4 เครื่อง

 • กลุ่มที่ 3 เครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง Chiller จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ ศูนย์บรรณสารฯ
 • กลุ่มที่ 4 เครื่องกำเนิดโอโซน จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ศูนย์บรรณสารฯ
 • กลุ่มที่ 5 หอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ติดตั้งที่ศูนย์บรรณสารฯ
 • กลุ่มที่ 6 โปรแกรมจัดการพลังงานไฟฟ้าฯ ติดตั้งที่ศูนย์บรรณสารฯ

 

ติดตั้งอุปกรณ์ความเร็วรอบVSD ที่โรงผลิตน้ำประปา


ติดตั้ง Cooling tawer ที่ศูนย์บรรณสารฯ


ติดตั้งChiller ที่อาคารศูนย์บรรณสารฯ


ติดตั้งเครื่องกำเนินโอโซนที่อาคารศูนย์บรรณสารฯ


ติดตั้ง VRF ที่อาคารเรียนรวม 5 และ 7


เดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศที่อาคารเรียนรวม 5


ติดตั้ง AHUที่อาคารเรียนรวม 7


ติดตั้งท่อลมที่เรียนรวม 5


ติดตั้งAHUที่เรียนรวม 5


โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Investor

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Invertor จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

 • จำนวนในโครงการมีทั้งหมด 227 ชุด ติดตั้งไปแล้วเสร็จ 80 ชุด
 • เหลืออีก 147 ชุด กำลังดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ
 • ทั้งนี้โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 35.87 %

โดยเครื่องปรับอากาศที่เหลืออยู่ จะมีแผนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ติดตั้งให้สอดคล้องกับความต้องการโดยทั้งนี้จะติดตั้งที่ห้องเรียน 35 และ70 ที่นั้ง ที่อาคารเรียนรวม 5 และ 7 ทั้งหมด

กิจกรรมด้านการจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2560

โครงการส่งเสริมหลอดประหยัดพลังงาน LED

โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวโครงการประหยัดพลังงานMotion sensor

ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor Switch) ในห้องน้ำอาคารเรียนรวม 1 ห้อง เพื่อทดสอบการใช้งานก่อนติดตั้งจริงในกลุ่มอาคารเรียนรวม ผลการติดตั้งเป็นผลดี จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์ Motion Sensor Switch ในห้องน้ำชั้นล่างกลุ่มอาคารเรียนรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ 

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หลังคาโรงจอดรถ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นต้นแบบ ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่น้อยกว่า 5 kWp จำนวน 1 ระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารจากการไฟฟ้าผสมผสานกับพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต้นแบบในเรื่องการใช้พลังงานทดแทนในอาคาร 

บริเวณหลังคาโรงจอดรถ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.