Messang from the president

         พันธกิจที่สำคัญพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนความรู้และเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นต้นแบบในการพัฒนาควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคมในวงกว้าง

                   มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน มีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน มีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทำงานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (คุณธรรม สันติธรรม. 2548 ;ตรึงใจ และคณะ. 2546)

          ปัจจุบันมีหลายองค์กรได้กำหนดเกณฑ์เพื่อประเมินความเป็นสีเขียวของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก เช่น “Green rating” โดย The Princeton Review และ “UI Green Metric” โดย University of Indonesia เป็นต้น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจำนวนมากเข้าร่วมการประเมิน เพราะนอกจากเหตุผลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนละนักศึกษาอีกด้วย บางมหาวิทยาลัยที่มีเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (Endowment Fund) ยังได้กำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ไม่ให้นำเงินไปลงทุนกับธุรกิจที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์โลกร้อน เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมัน เป็นต้น ในอนาคต หลายมหาวิทยาลัยได้ประกาศเป้าหมายการเป็น “Carbon Neutrality” ซึ่งหมายถึงปริมาณการปล่อยคาร์บอนสุทธิที่เป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Footprint) ซึ่งเกิดจากปริมาณคาร์บอนที่ดักเก็บได้เท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยไป

          การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งดำเนินการโดย University of Indonesia หรือ UI Green Metric World University Ranking (2012) ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ประกอบด้วย

  •    ด้านที่ 1 การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  •    ด้านที่ 2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  •    ด้านที่ 3 การจัดการของเสีย
  •    ด้านที่ 4 การจัดการน้ำ
  •    ด้านที่ 5 การคมนาคมขนส่ง
  •    ด้านที่ 6 การศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

                    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศ ประเมินโดยการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าประเมินในปีแรกในปีการประเมิน 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงทุกกระบวนการของโครงการ ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง และการใช้งาน โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้งานและพื้นที่สีเขียวที่ชัดเจน นอกจากนั้นแล้วยังเพิ่มการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นธรรมชาติ (Green Infrastructure) เพื่อเป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment) และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Environment) ให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน  เพื่อลดการใช้พลังงานของอาคารโดยปรับปรุงอุปการณ์ของระบบต่างๆที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ช่วยกันประหยัดพลังงานของนักศึกษาและบุคลากร  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำดีและน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรองรับการขยายตัวจากการเปิดให้บริการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย  เพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้พาหนะส่วนตัวและเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัย (Public Transit) โดยจะพัฒนาระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีบริการ Shuttle Bus ไฟฟ้า เพื่อลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงจากการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล รวมทั้งออกแบบป้ายและระบบการจราจรใหม่เพื่อการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาและบุคคลากร ทบทวนนโยบายการใช้ Covered Way ของมหาวิทยาลัย  และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อการศึกษาวิจัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.