Home / ที่อยู่

ที่อยู่

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว สำนักงานอธิการบดี  อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลขที่่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

โทร. 075-673-855 , 075-673-856 แฟรก์. 075-673-827