OUR PRIDES

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
เลขที่ TGO CFO FY17-075
ทำที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
สัญญานี้กระทาขึ้นระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะผู้อนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ในที่นี้เรียกว่า ผู้อนุญาต) กับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย นายสมเกียรติ ปินตาธรรม เป็นผู้มีอานาจกระทาแทนบริษัท (ในที่นี้เรียกว่า ผู้ใช้เครื่องหมาย)